За Инвеститори

Уведомление ЦД пълно погасяване главница и лихва 20.12.2023 г.

Уведомление ЦД пълно погасяване главница и лихва подписан от 19.12.2023 г.

Уведомление ЦД смяна на име М+Менидж Холдинг подпис от 18.12.2023 г.

Уведомление за промяна седалище и адрес на управление М+Мениджмънт АД от 12.12.2023 г.

Уведомление за промяна в начина на представяне на Мъни+ от 03.07.2023 г.

Уведомление за промяна в начина на представяне на Мъни+ от 29.05.2023 г.

Уведомление за увеличение на капитала на Мъни+ от 11.05.2023 г.

Устав на акционерно дружество Мъни Плюс Мениджмънт АД

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на 12000 обикновени лихвоносни облигации

Уведомление за увеличение на капитала на Мъни Плюс Мениджмънт АД

Уведомление за промяна в начина на представяне на Мъни Плюс Мениджмънт АД от 16.03.2023 г.

Уведомление за промяна в начина на представяне на Мъни Плюс Мениджмънт АД от 04.10.2022 г.