Правила за предоставяне на кредити

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите правила уреждат реда и условията, при които „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕAД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 206613478, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 4, вх. А, ет. 6, представлявано от изпълнителния директор Илия Вълчев, национален телефонен номер 0700 700 55, електронен адрес: https://moneyplus.bg, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, предоставя потребителски кредити на физически лица (наричани по нататък „Кредитополучатели”) в национална или чуждестранна валута, условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за потребителски кредит (наричани „договори за кредит”). При несъответствие между разпоредбите на настоящите правила и условията по конкретен договор за кредит, се прилагат разпоредбите на сключения договор за кредит.

2. Отпускането на потребителски кредити, съгласно настоящите правила, се извършва при спазване изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и друго приложимо действащо законодателство.

3. Дружеството поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиентите и на интернет страницата си https://moneyplus.bg на разположение на интересуващите се лица настоящите правила, при които предоставя потребителски кредити, както и всички последващи изменения по тях.

4. Дружеството изразява съгласието си за предоставяне на искания кредит чрез сключване на договор за кредит в писмена форма, в който са упоменати всички конкретни параметри и условия, при които е одобрен кредитът.

5. Понятия:

„Кредитоискател“ е дееспособно физическо лице с постоянно местоживеене в Република България, на възраст от 18 до 70 години, което желае да сключи с Дружеството договор за кредит, за целите на което е подало Искане за потребителски кредит по образец на Дружеството или е кандидатствало чрез онлайн формата за кандидатстване на интернет страницата на Дружеството.

„Общ размер на Кредита” е максималният размер (лимит) в национална или чуждестранна валута на кредита, предоставян за ползване от Дружеството на Кредитополучатели – физически лица, на основание сключен договор за кредит.

„Общ разход по кредита” са всички разходи по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за потребителски кредит, които са известни на Кредитора и които потребителят трябва да заплати.

„Обща сума дължима от Кредитополучателя по Кредита” е сборът от общия размер на кредита и общите разходи по кредита.

„Кредитополучател” е пълнолетно, дееспособно физическо лице, на възраст от 18 до 70 години, с постоянно местоживеене в Република България – страна по договора за кредит, на което Дружеството е предоставила Кредит и което усвоява, ползва и връща Кредита в сроковете и при условията, предвидени в договора за кредит и в настоящите условия.

„Солидарен длъжник/Съдлъжник” е пълнолетно, дееспособно физическо лице, на възраст между 22 и 70 години, с постоянно местоживеене в Република България – страна по договора за кредит, което отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички негови задължения, предвидени в договора за кредит и в настоящите условия.

„Лихвен процент по кредита” е лихвеният процент, изразен като фиксиран лихвен процент, който се прилага на годишна база по предоставяните потребителски кредити.

„Фиксиран лихвен процент” е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която Дружеството и Кредитополучателят уговарят един постоянен лихвен процент за целия срок на договора за кредит или уговарят няколко лихвени проценти за отделни периоди от продължителността на договора за кредит, през които се прилага само определеният фиксиран лихвен процент. Когато не всички лихвени проценти по кредита за отделните периоди са определени в договора за кредит, приема се, че лихвеният процент по кредита е фиксиран само за отделните периоди, през които лихвеният процент е определен изключително с помощта на определен фиксиран процент, уговорен при сключването на договора за кредит.

„Главница” означава сумата на всички средства, предоставени от Дружеството по кредита.

„Неизплатената част от Главницата” по кредита се определя във всеки един момент като пълния размер на Главницата, предоставена по кредита, намален с плащанията по Главницата, получени от Дружеството.

„Гратисен период по Главницата” означава период, по време на който Кредитополучателят заплаща само лихва по кредита.

„Анюитетни вноски” са равни месечни погасителни вноски по кредита, всяка от които включва дължимата към момента лихва и съответна част от главницата по кредита, в размери определени съгласно Погасителен план, представляващ неразделна част от договора за кредит.

„Годишен процент на разходите” (ГПР) представлява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. Конкретният размер на ГПР е посочен в договора за кредит.

„Траен носител“ е всеки носител, даващ възможност да се съхранява адресирана до потребителя информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

ІІ. ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛИ И КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ

6. Дружеството предоставя потребителски кредити на физически лица – Кредитополучатели с предназначение за: финансиране на обичайни или извънредни/семейни/лични разходи и нужди и/или за рефинансиране на задължения към други кредитни институции.

7. Настоящите правила са приложими към следните потребителски кредити, предоставяни от Дружеството на физически лица:

  • Потребителски кредити без обезпечение;
  • Потребителски кредити, обезпечени с трето лице – солидарен длъжник.

8. Дружеството предлага на своите Кредитополучатели следните потребителски кредити, обособени в седем продуктови групи, според целта на кредита:

Група продукти Продукт

Мин. Размер

(лева)

Макс. Размер

(лева)

Мин. Срок

(месеци)

Мак. Срок

(месеци)

Възраст Обезпечение
За текущи нужди Money+Flex 2 000 20 000 4 60 22-65 Не
Money+Express 600 2 000 4 48 22-65 Не
За рефинансиране Money+Refinance 1 000 10 000 4 60 22-65 Не
Money+RefinanceFlex 1 000 20 000 4 60 22-65 Не

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ И СЪДЛЪЖНИК

9. Кредитополучателят/Съдлъжникът следва да отговаря на и да осигури изпълнението на следните задължителни условия, а именно:

 • да е пълнолетно и дееспособно физическо лице с постоянно местоживеене в Република България;
 • да обслужва редовно текущите си кредитни задължения;
 • да има трудов стаж или да е упражнявал дейност минимум шест месеца, преди датата на подаване на искането за потребителски кредит и да има регулярни доходи от:
  • срочен или безсрочен трудов договор, служебно или гражданско правоотношение, когато основен източник за погасяване на кредита са приходи по трудово/служебно/гражданско правоотношение;
  • договор за управление и контрол;
  • стопанска дейност или други дейности по извънтрудови правоотношения (в т.ч. лица, упражняващи свободна професия или дейност като едноличен търговец, нотариуси, лица на частна медицинска практика, земеделски производители, арендатори, наемодатели и др.);
  • доходи от регулярно изплащани пенсии или обезщетения от НОИ (за общо заболяване, временна безработица, майчинство и др.).
 • да отговаря на възрастовите ограничения, дефинирани в настоящите правила и заложени в конкретния кредитен продукт, по който кандидатства;
 • да има остатъчен доход, след погасяване на задълженията му към останалите кредитори в достатъчен размер за обслужване на кредита, за който кандидатства и покриване на разходите, необходими за издръжка на живот;
 • да няма наложени запори и/или възбрани върху имуществото си от трети лица.

Декларираният месечен доход от Кредитоискателя се доказва с представяне на удостоверителен документ, в случаите когато същият не може да бъде потвърден от Дружеството при извършване на съответните проверки в информационната система на НОИ, за които Кредитоискателят е дал своето предварително съгласие.

IV. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

10. Преди Кредитоискателят да е обвързан от предложение или от договор за кредит, Дружеството своевременно му предоставя необходимата информация, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от дружеството условия на договора, за сравняване на различни предложения и за взимане на информирано решение за сключване на договор за кредит. Информацията се предоставя по образец, съгласно Закона за потребителския кредит, във формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити („Преддоговорна информация”).

11. Преддоговорната информация няма силата на предложение за сключване на договор за кредит и не задължава Дружеството да предостави на Кредитополучателя съответния кредит.

V. РАЗМЕР, СРОК И ВАЛУТА НА КРЕДИТА. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ

12. Размерът и срокът за погасяване на кредита се определят в зависимост от вида на кредитния продукт, оценката на кредитоспособността на Кредитоискателя, вида и достатъчността на предложеното обезпечение и се индивидуализират в договора за кредит.

13. Дружеството предоставя потребителски кредити в национална валута – български лева и по изключение в чуждестранна валута.

14. Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити се изчислява по формула определена в Закона за потребителския кредит и изразява общите разходи по кредита за Кредитополучателя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид) и се определя съобразно конкретния размер и срок на кредита. В договора за кредит са посочени годишния процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит.

VI. РЕД И НАЧИН НА ОДОБРЕНИЕ НА КРЕДИТ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

15. Всеки Кредитоискател подава писмено искане за потребителски кредит по образец на Дружеството в териториален офис на Дружеството или чрез онлайн форма за кандидатстване на интернет страницата на Дружеството.

16. Дружеството идентифицира Кредитоискателя, съгласно законовите изисквания, след което извършва вътрешна оценка на кредитоспособността му, при спазване на установените процедури и вътрешни правила.

17. След извършване на анализ на кредитоспособността на Кредитоискателя въз основа на всички необходими документи и информация, Дружеството уведомява Кредитоискателя за решението си по искания кредит в срок до 2 (два) работни дни. В случай, че са били поискани допълнителни документи и/или информация, срокът тече от получаването им в Дружеството.

18. Дружеството не е длъжно да мотивира отказ за предоставяне на кредит.

19. Срокът на валидност на решението за предоставяне на кредит е 7 (седем) календарни дни при условие, че няма настъпили промени в обстоятелствата, касаещи Кредитоискател или Съдлъжник. Ако в този срок договорът за кредит не бъде подписан, валидността на решението изтича.

20. Дружеството информира Кредитоискателя за взетото решение относно постъпилото искане за кредит. В случай, че след одобрение за отпускане на потребителски кредит, Кредитоискателят изрази своето съгласие и приеме предложените условия за финансиране, се пристъпва към сключване на договор за кредит с конкретните условия чрез собственоръчно подписване от Кредитополучателя на два еднообразни екземпляра на договора за кредит задължително в териториален офис на Дружеството.

VІI. УСЛОВИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА

21. Кредитът се усвоява еднократно по разплащателна сметка, открита на името Кредитополучателя в банкова или платежна институция, през партньорската мрежа на Изи Пей АД, в брой, или по друг начин, ако е изрично предвидено в договора за кредит.

22. Кредитът се усвоява от Кредитополучателя, след като са изпълнени всички условия по договора за кредит.

VІІI. ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ

23. Потребителските кредити, предоставяни от Дружеството, се олихвяват с фиксиран годишен лихвен процент, определен след оценка на кредитоспособността на Кредитоискателя, и уговорен в конкретния договор за кредит, подписан между Дружеството и Кредитополучателя, и в съответствие с условията на съответния кредитен продукт.

24. Начисляването на дължимата лихва започва от датата на първо усвояване на суми по кредита и се начислява само върху Неизплатена част от Главницата по кредита.

25. При начисляване на лихвата се счита, че годината има 360 (Триста и шестдесет) дни.

26. Кредитополучателят/Съдлъжникът заплаща със собствени средства или по друг начин, ако е уговорен изрично в договора за потребителски кредит, посочените в договора за кредит такси и комисиони, в предвидените за това срокове.

IX. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

27. Потребителските кредити, предоставяни от Дружеството по реда и при условията на настоящите правила, според вида на конкретния кредитен продукт, могат да бъдат необезпечени или се обезпечават с приемане на трето лице – Солидарен длъжник, който следва да отговаря на изискванията за Кредитополучател по настоящите правила и който отговаря солидарно с Кредитополучателя за пълното и точно изпълнение на всички задължения, произтичащи от договора за потребителски кредит.

28. Съдлъжникът подписва заедно с Кредитополучателя договора за кредит по реда и начина, съгласно настоящите правила.

29. Учредените обезпечения в полза на Дружеството обезпечават всички негови вземания по договора за кредит, в т.ч.: главница, лихви, лихви за забава, такси, комисионни и всички други разноски и разходи, свързани със сключването на договора за кредит, учредяването на обезпечението и/или принудителното събиране на вземанията по него.

Х. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА, ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАБАВА. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

30. Потребителските кредити, предоставяни от Дружеството според вида на конкретния кредитен продукт и според договореното в договора за кредит, се погасяват:

 • с анюитетни вноски, представляващи равни месечни погасителни вноски, включващи главница и лихва, които се дължат от Кредитополучателя ежемесечно. Конкретните дати на дължимо плащане и размери на вноските са посочени в погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит;
 • по индивидуално договорен погасителен план,

по един от следните начини:

 • по банков път – банкова сметка в лева с IBAN: BG69TEXI95451007709701 при Тексим Банк АД и титуляр на сметката „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕAД. Като основание за плащане следва да се посочва: Договор за потребителски кредит № ………………… от дата ………………………………… или ЕГН/ЛНЧ. Плащането се счита за извършено при заверяване на посочената банкова сметка с дължимата сума;
 • в брой – в офисите на Дружеството;
 • чрез организираната система за разплащане ePay.bg, КИН 1599971238;
 • чрез лицензирания оператор на услугата „платежни услуги и парични преводи” „ИЗИПЕЙ“ АД, КИН 1599971238.

31. При забава на плащането (пълно или частично) на месечните погасителни вноски по кредита от страна на Кредитополучателя/Съдлъжника, Дружеството начислява върху неиздължените (просрочените) суми, за времето на забава до окончателното изплащане на забавените задължения, обезщетение за забава в размер на законната лихва, определена съгласно действащото законодателство.

32. Кредитът се издължава във валутата, в която е предоставен.

33. Когато постъпила в Дружеството сума е недостатъчна за погасяване на цяла вноска по кредита, се погасяват най-напред разноски, други разходи, комисиони, такси, ако такива са направени и/или начислени, после лихви за забава, после начислените лихви и накрая главницата.

34. Кредитополучателят/Съдлъжникът има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, преди договорения краен срок, като дължи такса за предсрочно погасяване на Дружеството. Таксата е в размер на 0,5% от размера на погасяваната главница, ако оставащият срок е по-малък от 12 месеца и 1% от погасяваната главница, ако оставащият срок е над 12 месеца. Дружеството не може да откаже да приеме предсрочно пълно или частично погасяване. Кредитополучателят депозира писмено искане за предсрочно погасяване и осигурява сумата на предсрочното погашение по сметка на Дружеството или заплаща сумата в брой в офис на Дружеството.

35. В случаите на частично предсрочно погасяване на кредита, Кредитополучателят изразява писмено желание дали крайният срок за погасяване на кредита да е запази, като се променя размера на месечните анюитетни/индивидуални погасителни вноски, или да се запази размера на месечните вноски, като се намали крайният срок за погасяване на кредита.

36. Дружеството изготвя и предоставя на Кредитополучателя изменен погасителен план, съобразно договореностите между страните.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

37. На основание чл.29, ал.1 ЗПК без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, Кредитополучателят може да се откаже от договора за кредит в срок до 14 (Четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.

38. Правото на отказ от този договор се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати писмено уведомление до Дружеството преди изтичане на 14 (Четиринадесет) дневния срок на адреса при седалището на дружеството –  гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, съдържащо трите имена, ЕГН и подпис на Кредитополучателя, номер на договора и неговото волеизявление.

39. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от Договора, той връща на Дружеството главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Дружеството за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора за потребителски кредит лихвен процент.

40. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор влиза в сила и договорът се прекратява, ако са изпълнени всички условия, посочени по-горе.

41. При отказ от страна на Кредитополучателят от договор за кредит, Дружеството не дължи връщане на събраните към този момент такси и комисиони.

XIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

42. В случай, че на съответна договорена дата на дължимо плащане Кредитополучателят не издължи (частично или напълно), която и да е договорена анюитетна вноска, вноска по главницата, дължима месечна лихва, такса или комисиона, както и при настъпването на който и да е случай на неизпълнение, предвиден в договора за кредит, Дружеството има право едностранно, да обяви пълния размер на Неизплатената част от Главницата по кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудителното събиране на всички дължими и изискуеми задължения по кредита.

43. При обявяване на предсрочна изискуемост, Дружеството може да пристъпи към събиране на вземанията си без да е задължено да дава срок за доброволно изпълнение, без съдебна намеса, според вида на обезпечението, или като се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на ГПК, и да пристъпи към принудително събиране на вземанията си като насочва изпълнението по свой избор върху обезпечението и съответно върху цялото имущество на Кредитополучателя и/или на Съдлъжника, по предвидения в закона ред.

ХIІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

44. Кредитополучателят има правото да се обръща за съдействие към Комисията за защита на потребителите на адрес: п.к. 1000, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 980 25 24, факс: 02 988 42 18, гореща линия 0700 111 22 или на интернет адрес: kzp.bg.

45. Кредитополучателят има правото да използва всички приложими способи да извънсъдебно уреждане на спорове с Дружеството, съгласно Закона за защита на потребителите и другите приложими нормативни актове.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

46. Личните данни, които Кредитополучателят и Съдлъжникът предоставят на Дружеството във връзка с и при сключване на договор за кредит, се обработват и съхраняват от Дружеството в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).

47. Подробна информация за личните данни, които се събират от Дружеството, като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на Дружеството; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на Дружеството, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на Дружеството, която е налична в офисите на Дружеството и оповестена на интернет страницата https://moneyplus.bg на Дружеството.

ХV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

48. При различия между разпоредбите на настоящите правила и договора за кредит се прилагат клаузите на съответния договор.

49. При различия между разпоредбите на настоящите правила и императивната законова разпоредба се прилага действащият Закон за потребителския кредит и другото приложимо действащо законодателство.

50. Понятията, използвани в настоящите правила, имат същото значение и в договора за кредит.

51. Дружеството си запазва правото да актуализира и да извършва промени в настоящите правила по решение на Изпълнителните Директори на Дружеството, като промените ще бъдат оповестявани своевременно на видно място в офисите на Дружеството и на интернет страницата на Дружеството https://moneyplus.bg.

52. Настоящите Правила за реда и условията за предоставяне на потребителски кредити на физически лица от „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕAД, са приети на 25.06.2020 г. и актуализирани на 01.03.2021 г.