Декларация – Съгласие за използване и обработка на лични данни от страна на администратор на лични данни

Във връзка с онлайн кандидатстване за потребителски кредит на сайта на  „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД, ЕИК 206613478, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Отец Паисий №47А, в качеството ми на ПОТРЕБИТЕЛ и на основание чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, с подписване на настоящото искане

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Запознат/а съм предварително с Политиката за защита и обработка на личните данни на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД и във връзка с настоящето искане за потребителски кредит и последващо сключване на договор за потребителски кредит, на основание чл.6, т.1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Регламента), давам своето изрично съгласие моите лични данни, да бъдат използвани от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, както следва:
Идентификационни данни Три имена, ЕГН, дата на раждане, националност (гражданство), настоящ адрес, копие и данни от идентификационен документ за самоличност и информация в него – снимка, саморъчен подпис
Данни на лицaта за контакт Две имена, телефонен номер
Данни за семеен статус Семейно положение, брой членове на домакинство, без лични данни на деца
Професионални данни Индивидуализиращи данни за работодател и позиция
Финансови данни Данни за наличие или липса на сключени трудови/граждански договори, заплата, доходи, наличие или липса на парични задължения (лични или като солидарен длъжник) към други кредитори, имоти и наличие или липса на възбрани върху тях в полза на трети лица, и данни, показващи източника на доход и имущество, месечни разходи и основанието за тяхното плащане, данни относно държанието ми като платец
Банкови данни Име на банка, номер на банкова сметка
 1. Информиран/а съм, че при разглеждане на искането за кредит, Дружеството ще уведоми, посредством обаждане до посочените по-горе телефони лицата за контакт за обработването на личните им данни.
 2. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че личните ми данни се събират и обработват със следните цели и на следните основания:
Лични данни Цели Основание
Идентификационни данни Идентификация на физическо лице
Идентификация по ЗМИП
Оценка на кредитоспособност
Сключване на договор за кредит
Обработка и отговор на Искания за упражняване на права
Обработка на запитвания, оплаквания и жалби
Законово задължение
Данни за контакт Контакт с Потребителя
Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Обработка и отговор на Искания за упражняване на права
Обработка на запитвания, оплаквания и жалби
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Данни за семеен статус Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Законово задължение
Професионални данни Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Финансови данни Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Банкови данни Изплащане на кредита по банков път
Идентификация по ЗМИП
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Законово задължение
Данни от Централен кредитен регистър Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Данни от регистрите на НОИ Проверка на верността на предоставени данни
Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Съгласие

Законово задължение

Данни за лична карта от регистрите на МВР Проверка на предоставени данни и идентификация по ЗМИП Законово задължение
Саморъчен подпис Подписване на договор за кредит Сключване/изпълнение на договор за кредит
 1. Давам своето изрично и безусловно съгласие, „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД да обработва, получава по електронен път, събира, проверява, анализира, съхранява, отнасяща се до мен данъчна и осигурителна информация, съдържаща се в информационната система на НОИ (всички регистри, бази данни, които са създадени, поддържани и оперирани съгласно приложимото законодателство), включително относно размера на осигурителния ми доход, осигурителни вноски, отпуснати пенсии, данни за осигурителя/-ите, данни за трудови договори, както и информация, представляваща производствена или търговска тайна като начислен осигурителен доход за наети на работа лица, размер на внесени вноски по фондове на ДОО и др.
 2. Давам своето изрично и безусловно съгласие, „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД да изисква от Министерство на вътрешните работи, Централен кредитен регистър към Българска Народна банка, Главна дирекция „Гражданска регистрация и обслужване“ и от други институции, органи и юридически лица и да получава намиращите се в информационните им системи данни за мен, в т.ч. и лични по смисъла на Регламента и Закона за защита на личните данни и които касаят получаваните от мен трудови и граждански възнаграждения, осигурителни плащания, кредитната задлъжнялост, адресна регистрация, семейно положение и други лични данни, за които съм дал съгласие да бъдат обработвани от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД.
 3. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД и се съгласявам, че личните ми данни могат да бъдат предоставени на други финансови институции, вписани в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка, съгласно изискванията на Закона за кредитните институции и Наредба № 26 за финансовите институции на БНБ, дружества за събиране на просрочени вземания, адвокати и адвокатски дружества, частни съдебни изпълнители, дружества, специализирани в осъществяването на телефонни разговори с цел предлагане на заемни продукти или събиране на просрочени вземания, както и всички други държавни и общински органи, които имат право да обработват лични данни на базата на законоустановени правомощия за това.
 4. Уведомен/а съм, че в случай на сключване на договор за потребителски кредит, „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД ще съхранява предоставените от мен лични данни за срок от 5 (Пет) години, като срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на сключения договор за потребителски кредит. Личните данни ще се съхраняват, както на хартиен, така и на електронен носител, включително ще бъдат копирани на резервни електронни копия (backup). След изтичане на горепосочения срок, предоставените от мен лични данни ще бъдат заличени.
 5. Уведомен/а съм, че в случай на отказ от страна на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД да предостави искания от мен кредит, „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД ще съхранява предоставените от мен лични данни в Искане за потребителски кредит и декларации към него за срок от 12 (Дванадесет) месеца, който срок започва да тече от депозиране на искането за потребителски кредит. Уведомен/а съм, че при отказ от предоставяне на кредит, имам право писмено да изискам от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД да бъдат унищожени предоставените от мен лични данни и документи.
 6. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679, имам право да получа от администратора потвърждение дали се обработват личните ми данни и ако това е така, да получа достъп до своите лични данни на адрес гр. София, бул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6 или на адреса на териториалния офис на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, където съм предоставил/а моите лични данни.
 7. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 имам право да поискам от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с мен. Като се имат предвид целите на обработването имам право непълните ми лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Правото си мога да осъществя чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД – гр. Перник, ул. Отец Паисий №47А или на адреса на териториалния офис на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, където съм предоставил/а моите лични данни.
 8. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че имам правото съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 да изисквам от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД заличаване и изтриване на свързаните с мен лични данни без ненужно забавяне. „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни (право „да бъдеш забравен”), при спазване на разпоредбите на приложимото право на Република България. Уведомен/а съм, че „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД има правото да откаже заличаване на свързаните с мен лични данни при наличие на правно основание да продължи обработването на личните данни. Правото си мога да осъществя чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД – гр. Перник, ул. Отец Паисий №47А или на адреса на териториалния офис на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, където съм предоставил/а моите лични данни.
 9. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че имам правото съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 да изискам от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, обработването на личните ми данни, които са събрани, обработвани и съхранявани от администратора на лични данни, да бъде ограничено. Правото си мога да осъществя чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД – гр. Перник, ул. Отец Паисий №47А или на адреса на териториалния офис на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, където съм предоставил/а моите лични данни.
 10. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че съгласно чл. 20, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 имам право да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил/а на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора. Правото си мога да осъществя чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД – гр. Перник, ул. Отец Паисий №47А или на адреса на териториалния офис на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, където съм предоставил/а моите лични данни.
 11. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 имам право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на личните ми данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Правото си мога да осъществя чрез изпращане на писмено искане до адреса на управление на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД – гр. Перник, ул. Отец Паисий №47А или на адреса на териториалния офис на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, където съм предоставил/а моите лични данни.
 12. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че имам право на жалба, депозирана през Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай, че моите права във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от страна на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД.
 13. Уведомен/а съм от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, че имам право да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен.
 14. Давам своето изрично и безусловно съгласие, че при подписване от моя страна на договор за потребителски кредит и във връзка с последващото му обслужване, в случай, че забавя заплащането на погасителна вноска, „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД да уведоми Работодателя ми и/или трето лице – Възложител, относно наличието на дължими незаплатени суми от моя страна, като по този начин потърси съдействие за заплащане на дължимото. Давам своето изрично съгласие, че при приложението на настоящата разпоредба могат да бъдат разкрити мои лични данни, касаещи договора за потребителски кредит и неговото изпълнение.
 15. Давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД, в качеството му на Администратор на лични данни, по смисъла на Закон за защита на личните данни, на основание чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, и на основание чл. 6, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679, относно свободното движение на такива данни, да обработва, включително и съхранява предоставените от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, е-мейл, адрес и телефонен номер, за целите на директния маркетинг – за предлагане на стоки и услуги на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ АД по поща, по е-мейл, по телефон или по друг директен начин, за статистически проучвания и  анализи, включително изпращане на оферти, търговски съобщения и други. Даденото от мен съгласие ще важи за срока на съхранение на документите ми по искания кредит.
 16. Декларирам, че предоставените от мен данни са верни и ми е известно, че при представяне на неверни данни нося наказателна отговорност, съгласно Наказателния кодекс на Република България.