Споразумение за използване на електронни подписи във връзка с искане за потребителски кредит

С натискането на бутона „ПРОДЪЛЖИ“ между „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД /Дружеството/ и Молителя се сключи настоящото споразумение за следното: 

Чл.1. Страните се съгласяват, че за да изрази своята воля да ползва определен кредитен продукт на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД, Молителят следва да попълни и подпише специално изготвена онлайн форма – искане за потребителски кредит, което ще бъде достъпно за същия след регистрирането на настоящия акаунт. 

Чл.2. (1) Молителят изрично възлага на „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД да изготви в негова полза електронен подпис, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, вр. с чл.3, т.10 от чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, с който Молителят да се легитимира пред Дружеството в отношенията, възникнали между тях, както и да подписва необходимите документи. Във връзка с възложеното по тази алинея, Молителят изразява своето изрично съгласие данните за създаване на електронния подпис да станат известни на Дружеството и същото да има достъп до тях. Молителят изразява съгласието си да ползва предложения му от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД електронен подпис, като свой саморъчен подпис.

(2) Страните се съгласяват, че Молителят ще подпише своето искане за потребителски кредит, декларация – съгласие за използване и обработка на лични данни от страна на администратор на лични данни, посредством използването на създадения за него обикновен електронен подпис, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, вр. с чл.3, т.10 от чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Молителят ще получи своя обикновен електронен подпис от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД на посочената от първия електронна поща във вид на комбинация от латински букви и/или цифри, с които ще установява своето авторство върху попълненото искане за потребителски кредит, декларация – съгласие за използване и обработка на лични данни от страна на администратор на лични данни. Молителят ще получи своя електронен подпис веднага след приемането на условията на настоящото споразумение.

(3) Страните се съгласяват, че електронните подписи, които ще използват, установяват авторството на страните само и единствено в техните облигационни отношения и нямат абсолютно никаква правна стойност за трети лица, освен в случай, на постигната договорка със съответното трето лице. 

Чл.3. На основание чл.13, ал.4 от ЗЕДЕУУ страните приемат, че в отношенията си ще признават стойността на обикновения електронен подпис по чл.2 на настоящото споразумение за саморъчен подпис на Молителя. С поставянето на получения електронен подпис от страна на Молителя в специално изготвеното за това поле в искането за потребителски кредит, декларация – съгласие за използване и обработка на лични данни от страна на администратор на лични данни, страните ще считат направеното, за валидно поставен саморъчен подпис и изразено съгласие за извършване на съответната оценка на кредитоспособността на Молителя от „СИЛВЪР ПРОДЖЕКТ“ AД.