Официални правила на кампанията „Дишай Спокойно“

Организатор на кампанията: „Мъни Плюс Мениджмънт“  EAД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 206613478, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, представлявано от управителите Розалина Станкова и Ваня Иванова, национален телефонен номер 070070055, електронната страница: www.moneyplus.bg.

Период на кампанията: 04.01.2021-28.02.2021 г., включително.

Териториално покритие на кампанията: Република България

Участници:

  • Право на участие :
  • В кампанията имат право на участие всички български пълнолетни граждани
  • Всички клиенти на „Мъни Плюс Мениджмънт“ EAД, които вече са сключили договор за кредит с компанията
  • Всички нови клиенти, които до старта на кампанията нямат сключен договор с Мъни Плюс Мениджмънт“ EAД.
  • Нямат право на участие:
  • Служители на „Мъни Плюс Мениджмънт“ EAД, както и членове на техните семейства

Условия и Механизъм на участие:

Всеки участник в кампанията, независимо дали е настоящ или нов клиент на „Мъни Плюс Мениджмънт“  EAД, може да се възползва от промоционалните условия на кампанията, които навсякъде по-долу ще се цитират като „нови облекчени условия“, а те са – 3 месеца гратисен период за плащане на главницата по кредита и 3 месеца удължаване срока на кредита. Условията са валидни за всички активни кредитни продукти, предлагани от “Мъни Плюс Мениджмънт“ EAД.

Всички нови клиенти на „Мъни Плюс Мениджмънт“  EAД  могат да кандидатстват за кредит и да се възползват от новите облекчени условия. Това могат да го направят като кандидатстват онлайн на www.moneyplus.bg или в някои от физическите офиси на компанията и изберат кредитен продукт.  На участниците, които кандидатстват онлайн, след заявен срок и размер избрания от тях кредит в електронния калкулатор на сайта, автоматично ще им се изчислят вноските при новите облекчени условия и те ще могат да видят на сайта какъв е размера на вноската им през първите три месеца на гратисния период и през останалите месеци до края на кредита. Срокът за погасяване, избран от тях,  автоматично ще бъде удължен с 3 месеца и изчисляването на вноските и дължимата сума ще бъде съобразена с това условие.

Тези, които изберат да посетят офис на „Мъни Плюс Мениджмънт“  EAД, ще получат необходимата информация на място от консултант на компанията –  както за условията на избрания от тях кредит, така и за всички подробности, касаещи кампанията.

Всички настоящи клиенти, които имат активни или изплатени вече кредити в „Мъни Плюс Мениджмънт“  EAД, ще могат да се възползват от новите облекчени условия. За да се възползват от тях, клиентите трябва да посетят офис на Money+, където са били обслужени при подписване на договора по текущия си или изплатен кредит и да заявят, че искат да се възползват от тях. На място ще им бъде предоставена възможност да подпишат анекс към договора за кредит с новите условия, включвайки преизчислените вноски и новия срок на кредита, които ще влязат в сила веднага след подписването.

Отговорност

Организаторът се задължава при обработването на личните данни на участниците в  кампанията да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския  парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите  лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на  такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата  на данните) и Закона за защита на личните данни. В Политиката за поверителност на  „Мъни Плюс Мениджмънт“ EAД, налична на интернет сайта на Компанията – www.moneyplus.bg и физическите офиси, е посочена информацията за „Мъни Плюс Мениджмънт“  EAД  като администратор на лични данни за целите и основанията за обработване на личните данни, за категориите лични данни, които Компанията  обработва, за получателите на личните данни, за правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който могат да се упражнят, както и сроковете за съхранение на данните. С участието си в кампанията, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от организатора на целите на провеждане и администриране на кампанията.

Спорове

В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

Прекратяване срока на промоционалната кампания

Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко  време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.